نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

 

کلیه کالا یا خدمت در این سایت مشمول مالیات نمی باشد در این سایت هیچگونه مالیات بر ارزش افزوده ای بر روی فاکتور درج نمی شود . اما در صورت لزوم برای دریافت فاکتور رسمی با کد اقتصادی می توانید با بخش فروش به شماره 02832848622 تماس حاصل فرمایید.